Skogbruk

Langsiktige perspektiv er viktig i forvaltningen skogen. Vi vet at skogene er rekreasjonsområde for en million mennesker sommer og vinter. Derfor legger vi stor vekt på å være en ansvarlig og profesjonell eier.

Vårt utgangspunkt for skogbruket er at naturgrunnlaget skal overleveres til neste generasjon i minst like god stand som det ble mottatt. Vi er bevisste på ansvaret overfor kommende generasjoner og vet at beslutninger i dag får konsekvenser for flere generasjoner fremover. Derfor må vi være forutsigbare og ansvarlige i vår forvaltning.

Vårt ansvar

Eiendommenes beliggenhet innebærer et spesielt ansvar overfor allmennheten, og det tas mange hensyn i den daglige driften. For det første holder driften av skog- og jordbrukseiendommene et høyt faglig nivå. For det andre gjør vi, både gjennom egen virksomhet og i samarbeid med andre, en betydelig innsats for å legge forholdene til rette for de mange brukerne av marka.

Skogbruk og friluftsliv

Skogbruket er en forutsetning for at skogen er så tilgjengelig som den er, og dermed for det friluftslivet folk kjenner og setter pris på. Slik vi opplever det fungerer interessefellesskapet mellom skogbruk og friluftsliv svært godt i dag, og vi ønsker at det skal fungere minst like godt i fremtiden.

Les mer kom skogbruket i Nordmarka