Om Løvenskiold Skog

Løvenskiold-Vækerø forvalter store skog- og jordbrukseiendommer rundt Oslo. Vi legger stor vekt på være en ansvarlig og profesjonell eier av disse områdene, som er naturlig rekreasjonsområde for over én million mennesker både sommer og vinter.

Forvaltningsansvar

Vi forvalter 430 000 mål skog og årlig avvirkes ca 65 000 m3 tømmer. Løvenskiold Skog har i tillegg ca 4200 mål dyrket mark hvor det i hovedsak dyrkes korn. For å sikre allsidig bruk av arealene, har vi dessuten livdyrproduksjon av Simmentalfe på Hakedals Verk.

Løvenskiold-Vækerøs utgangspunkt for skogbruket er at naturgrunnlaget skal overleveres til neste generasjon i minst like god stand som det ble mottatt av våre forfedre. Ansvaret overfor kommende generasjoner er i høy grad en realitet vi lever med og er bevisste på hver eneste dag. En gal beslutning i dag får konsekvenser for flere generasjoner fremover. Derfor må vi være forutsigbare og ansvarlige i vår forvaltning.

Vi tar på alvor at eiendommenes beliggenhet innebærer et spesielt ansvar overfor allmennheten. Det innbærer at det tas mange hensyn i den daglige driften. For det første holder driften av skog- og jordbrukseiendommene et høyt faglig nivå. For det andre gjør vi, både gjennom egen virksomhet og i samarbeid med andre, en betydelig innsats for å legge forholdene til rette for de mange brukerne av marka. Til sammen 1200 kilometer stier og løyper er merket for turbruk i Nordmarka. Knapt noen hovedstad kan tilby sine innbyggere tilsvarende friluftsmuligheter.

Hytter og koier

180 hytter og koier leies ut til fritidsformål, og en rekke markaplasser leies ut til fast bosetting. Vi har som mål at disse skal bevares som intakte, opprinnelige og velholdte.

Tilgjengelighet

Skogbruket er en forutsetning for at skogen er så tilgjengelig som den er, og dermed for det friluftsliv folk kjenner og setter pris på. Slik vi opplever det fungerer interessefellesskapet mellom skogbruk og friluftsliv svært godt i dag, og vi ønsker at det skal fungere minst like godt i fremtiden.

Løvenskiold Skog ledes av Carl Otto Løvenskiold.