Årsresultat 2018

Betydelig resultatforbedring for Løvenskiold-Vækerø i 2018

Løvenskiold-Vækerø hadde i 2018 en omsetning på NOK 4,8 mrd. Konsernets samlede resultat før skatt ble MNOK 161 som er en forbedring på MNOK 105 fra 2017, og det samlede EBITDA for konsernet utgjorde MNOK 235.

Løvenskiold-Vækerø hadde i 2018 en positiv utvikling i samtlige virksomhetsområder med en solid resultatforbedring på MNOK 105 fra foregående år. Etter flere år med et omfattende investeringsprogram og offensive satsinger har konsernets virksomheter styrket sin posisjon, og det er lagt et solid grunnlag for en fremtidig positiv utvikling. Konsernet har i 2018 videreført de tidligere års høye investeringsnivå med samlede investeringer på til sammen MNOK 206.

 «Jeg er meget fornøyd med den positive utviklingen for konsernet og den solide innsatsen  som er vist fra våre 1600 ansatte. I 2018 har vi videreført vårt systematiske arbeid for å  utvikle fremtidsrettede forretningskonsepter og eiendomsprosjekter, og på den måten lagt  grunnlaget for fremtidig vekst og positiv resultatutvikling. Omfattende tiltak er  gjennomført for å redusere kostnadsnivået, effektivisere driften og samtidig forbedre  tilbudet til våre kunder. Med en solid plattform og en handlekraftig organisasjon er  Løvenskiold-Vækerø godt rustet for å møte fremtidens muligheter», sier eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold.

Eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold

Eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold

Konsernets omsetning ble MNOK 4 783 som er en økning på MNOK 213 fra foregående år. Resultat før skatt økte med MNOK 105 til MNOK 161 og det samlede EBITDA for Løvenskiold-Vækerø ble MNOK 235 mot MNOK 173 i 2017.

Løvenskiold Handel som omfatter kjedene Maxbo og Maxbo Proff hadde i 2018 en betydelig resultatforbedring. EBITDA ble MNOK 120 som er MNOK 41 bedre enn fjoråret. Markedet for byggevarer utviklet seg positivt i 2018 og Løvenskiold Handel har styrket sin posisjon i markedet som leverandør av byggevarer til både forbruker og den profesjonelle bygger. Løvenskiold Handel har i 2018 videreført de siste års fokus med utvikling av fremtidsrettede konsepter og tjenester samtidig som samtlige varehus i Maxbo har blitt modernisert og tilpasset ny profil. For å skape fremtidig konkurransekraft har Løvenskiold Handel fortsatt satsingen på netthandel, fremtidsrettet logistikk og gode kundeopplevelser - samtidig som kostnader er redusert og drift er effektivisert.

Løvenskiold Eiendom som forvalter og utvikler konsernets bolig- og næringseiendommer, hadde i 2018 en meget positiv utvikling med et tilfredsstillende resultat med EBITDA på MNOK 114 som er en forbedring på MNOK 19. Løvenskiold Eiendom deltar aktivt i utvikling av bolig og næringsbygg, i tillegg til forvaltning av egen portefølje av næringseiendommer på 120.000 m2.
Selskapet er involvert i utvikling av ulike boligprosjekter på Østlandet som omfatter ca. 3000 boliger. Løvenskiold Eiendom har i 2018 vært aktiv i transaksjonsmarkedet, og det har blitt gjennomført flere kjøp og salg av eiendommer.

Etter flere års utviklingsarbeid forventes områderegulering for Fossum Bruk i Bærum å være avsluttet i løpet første halvår 2019 med mulighet for å bygge inntil 170.000 m2 boliger, samt bygg for lokale servicetilbud. Planlagte utviklingsprosjekter forventes å bidra betydelig til konsernets økonomiske resultater de kommende år.