2015 et år med fortsatt positiv resultatutvikling for Løvenskiold-Vækerø

Løvenskiold-Vækerø hadde i 2015 en omsetning på NOK 4,5 mrd. Konsernets samlede EBITDA var på MNOK 199 med en økning på MNOK 32. Resultat før skatt ble i 2015 MNOK 41

Konsernet Løvenskiold-Vækerø forbedret resultatet i alle virksomhetsområder etter flere år med offensive investeringer for å styrke fremtidig konkurransekraft.

- Jeg er meget fornøyd med den positive utviklingen for konsernet og den solide innsatsen som er vist fra våre mange ansatte. Med kundefokus og produktivitet i fokus har vi lykkes med å effektivisere vår drift samtidig som fremtidsrettede konsepter er utviklet. Med en solid plattform er Løvenskiold-Vækerø godt rustet til å møte fremtidens utfordringer, sier konsernsjef og eier Carl Otto Løvenskiold.

Konsernets omsetning i 2015 var på MNOK 4471, mot MNOK 4196 foregående år. Driftsresultatet ble MNOK 95, en økning på MNOK 26. Resultat før skatt økte fra MNOK 26 til MNOK 41. Den samlede EBITDA for Løvenskiold-Vækerø ble i 2015 MNOK 199 mot MNOK 167 foregående år.

Løvenskiold Handel, som omfattet kjedene MAXBO og Malia videreførte i 2015 foregående års positive resultatutvikling. EBITDA ble MNOK 150 som representerer en forbedring på MNOK 132 de siste to år. De siste år har Løvenskiold Handel gjennomført omfattende investeringer i fremtidsrettede konsepter og forsterket satsingen på netthandel og digital markedsføring. Løvenskiold Handel har med kjedene MAXBO og MAXBO Proff utviklet en ledende posisjon som leverandør av byggevarer til både forbruker og den profesjonelle bygger.

Markedet for byggevarer hadde i 2015 en positiv utvikling med en samlet vekst på 5,5%. Det forventes en fortsatt positiv vekst for markedet i 2016.

Løvenskiold Eiendom som forvalter og utvikler konsernets bolig- og næringseiendommer, videreførte de siste års positive utvikling og hadde i 2015 et tilfredsstillende resultat med EBITDA på MNOK 70. Selskapene deltar aktivt i utvikling av prosjekter for bolig og næringsbygg, og er involvert i utvikling av boligprosjekter på Østlandet, som omfatter ca. 3000 boliger. Dette forventes å bidra betydelig til konsernets økonomiske resultater de kommende årene.

 

RESULTAT                    2015      2014

Sum driftsinntekter       4 471      4 196

EBITDA                          199         167

Driftsresultat                    95          69

Resultat før skatt              41          26

 

BALANSE                     2015      2014

Anleggsmidler              1 310      1 327

Omløpsmidler                 805         719

Totalkapital                  2 115      2 046

Egenkapital                     451        427