Jordbruket i Løvenskiold-Vækerø 

Til sammen drives 4200 dekar, fordelt på 980 dekar leid og 3220 dekar eget areal, beliggende i Lommedalen, Bærums Verk, Sørkedalen, Fossum og i Hakadal. Det kjøres i tillegg leiekjøring på ca 400 dekar.

Hovedtyngden av arealet er knyttet til Fossum og Hakedals Verk. Vi ønsker å fremstå som et av Norges mest moderne og effektive jordbruk. I den anledning har vi investert betydelige beløp i maskinparken. I tillegg er vi i gang med prosjektering av ny driftsbygning og har bygget bl.a. ny korntørke på Fossum. 

Hakedals Verk Jordbruk

På Hakedals Verk dyrkes i hovedsak korn for salg, men i tillegg dyrkes gras som fôr til en ammeku-besetning på 33 kuer og 15 ungdyr. Jordbruket på Hakedals Verk driver 2010 dekar inkl. leid areal. Det dyrkes korn og oljevekster på 1500 dekar, mens det er gras og beite på 510 dekar. På Hakedals Verk har vi en renraset storfebesetning av Simmental, hvor vi selger livdyr. Hakedals Verk ligger ca 2 mil nordøst for Oslo.Stedet har en lang historie med bl.a. jernverk, sagbruk, mølle m.m.

Fossum Jordbruk

Fossum jordbruk driver 2170 dekar jord inkl. leid areal og hovedtyngden av virksomheten er knyttet til kornproduksjon. Korn er det som beslaglegger den største delen av våre arealer. Kornet vi dyrker er fordelt mellom hvete, bygg, havre og rug.

Fossum jordbruk er lokalisert øst i Bærum sørvest for Bogstadvannet. Denne enheten forvalter også jordveien på Bærums Verk, Lommedalen og Sørkedalen i tillegg til jorda på Fossum.