Friluftsliv og miljø

Det skogbruket vi driver, og det friluftslivet som leves ut i marka skal kunne leve godt side om side. Et godt og forsvarlig skogbruk er ikke til hinder for friluftslivet, menen forutsetning for det friluftslivet folk flest kjenner. Dette innebærer bl.a. at hensynet til miljø og friluftsliv veies løpende opp mot hensynet til økonomisk forsvarlig skogbruk. Gjennom vårt utstrakte samarbeid med friluftslivsorganisasjonene, får vi kontinuerlig innspill på vår forvaltning av marka.

Skogbruk, friluftsliv og miljø - Side om side

Løvenskiold-Vækerø er opptatt av å finne ut hvilke holdninger folk har til marka, hvordan de bruker marka og hvordan de opplever skogbruket i marka. Derfor fikk vi i 2006 gjennom Infact AS utført en undersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen over 15 år i Oslo og Bærum.

Det viser seg at hele ni av ti bruker marka aktivt, at over åtte av ti mener at marka har stor verdi for Osloregionen, og at to tredjedeler sier marka er viktig for dem som enkeltpersoner. Undersøkelsen må sies å være et kraftfullt bevis på at folk har et nært forhold til marka og ser den store verdien et slikt sammenhengende rekreasjonsområde representerer.  

Mer enn 70 % svarer at skogbruk er en del av helhetsopplevelsen i marka eller har ikke sterke oppfatninger om spørsmålet. 
Nærmere 80 % svarer tilsvarende at skogbruk og friluftsliv lever godt side om side i marka. Disse resultatene er gledelige fordi de viser at vi langt på vei har lykkes i å balansere hensynet til friluftsliv og skogbruk. Men de viser også at folk har en mening om oss, og vi må derfor være både ydmyke og ambisiøse for å møte folks forventninger til oss.

Les mer om friluftsliv og miljø