Skogens perler

Biologisk viktige områder

Dette er områder på eiendommen som har spesielle kvaliteter når det gjelder biologisk mangfold. På eiendommen i dag har vi forskjellige former for biologisk viktige områder:

  • Naturreservat, strengeste form for områdevern som vi har i Norge.
  • Eget vern

I henhold til vår miljøsertifisering (ISO 14001) og ”Levende skog” skal vi ta hensyn til viktige områder og miljøer forplanter, dyr eller friluftsliv. I miljøstandarden som gjelder for vår eiendom er det et krav om å sette av minst 5 % av det produktive arealet til dette formålet. Vi har satt av 10 % av eiendommen til biologisk viktige områder.

Naturreservat

Et naturreservat er den strengeste formen for områdevern som finnes i Norge. Mildere former for områdevern er landskapsvernområder og til en viss grad nasjonalparker. Pr. 1.1.2006 hadde Norge 1.753 naturreservater med et samla areal på 3.846km², som tilsvarer 1,2 % av landets areal. Naturreservatene omfatter uberørt eller tilnærmet uberørt natur, eller de utgjør en spesiell naturtype av vitenskapelig eller pedagogisk betydning. Et naturreservat kan totalfredes, eller fredes for bestemte formål. Naturreservater opprettes med hjemmel i naturvernloven og vedtas ved såkalt kongelig resolusjon. Fylkesmennene er forvaltningsmyndighet for de fleste av verneområdene. Naturreservater på eiendommen utgjør i dag 22 716 dekar

Egne verneområder

I 1995 gjennomførte vi en registrering og en utvelgelse av biologisk viktige områder en såkalt ”Nøkkelbiotopregistrering” basert på metodikk fra fagmiljøet Siste Sjanse. Dette var noen små avgrensede forvaltningsområder som ble opprettet for å bevare eller nyskape verdifulle biotoper. Disse registreringene ble gjennomgått med ekstern fagekspertise og ny kunnskap i 2007.

I 1996 ble områder med spesielle friluftskvaliteter registrert og vurdert opp mot vanlig skogbruksaktivitet på eiendommen. Det vi så etter, var skog med store opplevelseskvaliteter, som stort innslag av naturskog, variert skogbilde, gjerne innbefattet gamle kulturminner og der hvor det var naturlig, ble også vann eller deler av vann inkludert. Vi tok blant annet utgangspunkt i de områdene som i vår Flerbruksplan av 1974 står oppført som bevaringsskog. Mange av disse verneområdene inneholder også små lommer av urørt skog med et rikt dyre og planteliv.

I løpet av 2007 ble disse områdene gjennomgått og befart på nytt med bakgrunn i ny kunnskap og viten. Samtlige av disse verneområdene ble befart og vurdert sammen med ekstern fagekspertise. Resultatet av denne prosessen ble eget vern på til sammen 11.038 dekar.

Kart

NB!
Du må ha Google Earth`s programvare installert på din pc før du kan åpne temakartene.
Har du ikke Google Earth på din PC, kan du ev. laste dette programmet ned her.

Her kan du laste ned kart i Google Earth over biologisk viktige områder.

Google Earth er et kartprogram som er satt sammen av satellitt- og flyfoto. Du kan zoome inn- og ut, velge perspektiv og navigere deg gjennom landskapet med styrekonsoll.

For Google Earth`s kart finner du på venstre side av kartet/ bildet muligheter for å slå på og av tema, og justere graden av skravering innenfor hvert tema. Filer med våre temakart for bruk i Google Earth finner du i "Last ned" menyen på høyre side på denne siden.

Temakart Biologisk viktige områder
Ved bruk av dette temakartet kan du få frem tegnforklaring ved å trykke på teksten "Miljøinformasjon" som du finner i menyen på venstre side av kartet. For å se eiendomsgrensen vår samtidig med dette temakartet, laster du inn filen "LV Eiendom" (eiendomskart), som du finner på høyre side. Når du nå står inne i "Temakart Biologisk viktige områder" kan du gå i "File" menyen, og åpne filen for "Temakart LV Eiendom". Eiendomsgrensene vil nå være synlig.

Tips
Når du laster ned ett eller flere av våre temakart, legg dette i en egen mappe på din pc. Neste gang du skal se på et temakart, åpner du bare dette ved å klikke på temakartets respektive fil som du tidligere har lastet ned. Google Earth vil da starte automatisk. Temakartene blir vedlikeholdt jevnlig, og dato for siste versjon finner du under hvert temakart. Oppløsningen på bildene kan variere. Høy oppløsning er flyfoto, og lav oppløsning er satelittbilder. Google Earth oppdaterer programmet forløpende etter hvert som flyfoto er tilgjengelig.

Vi ønsker deg lykke til, og håper du får en ny og spennende reise inn i Løvenskiold-Vækerøs skoger.