Vårt fokus på miljø

Skogbruket i Nordmarka reguleres av Markaforskriften. Den er hjemlet i Skogloven, og skal sikre at utøvelse av skogbruk bidrar til å bevare og utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner og vannforsyning.

Forskriften har regler for de fleste vanlige skogbrukstiltak. Vi bruker store ressurser på å følge opp reguleringene i Markaforskriften, og har et godt samarbeid med alle de berørte kommunene om dette.

Miljøsertifisering

Siden 2000 er Løvenskiold-Vækerø miljøsertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering og følger Norsk PEFC skogstandard og ISO 14001 miljøstyringssystem. Dette innebærer omfattende krav til planlegging og dokumentasjon av hvordan vi driver skogeiendommene i marka. Dessuten stilles det krav til oppfølging, blant annet registrering av avvik fra planene for skogsdriften.

Disse systemene innebærer at vi hele tiden har oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført, og hvem som er ansvarlig for tiltakene. For å møte sertifiseringskravene har Løvenskiold-Vækerø gjennomført omfattende skolerings- og opplæringstiltak, og legger stor vekt på intern motivasjon for å følge opp kravene underveis.

HMS-arbeid

Skogsdriften gir spesielle utfordringer for HMS-arbeidet, blant annet fordi svært mye av arbeidet utføres utendørs. Selv små feil kan få dramatiske følger, og arbeid i skogen gjør det nødvendig med en del spesielle sikkerhetsregler. Vi har sørget for at alle ansatte har tilgang på hensiktsmessige kommunikasjonsmidler og alle biler er utstyrt med nødvendig førstehjelpsutstyr.

Miljøoppfølging

Alle tiltak som gjennomføres i våre skoger skal kunne dokumenteres og kartfestes. Hele prosessen skal kunne spores, fra planlagt tiltak, via utført tiltak og til etterkontroll. All kartfestet informasjon som er relevant for ivaretakelse av miljøet brukes i planlegging og drifting av eiendommen. Vi har tatt i bruk moderne hjelpemidler som GPS i planlegging og utførelse av drifter for å sikre at miljøverdier som er registrert blir ivaretatt.

Etter hogst har vi krav om rask utbedring av spor. Vi legger spesiell vekt på sporutbedring i tilknytning til veier og løypetraseer.

Vi legger stor vekt på tett og god kommunikasjon med friluftslivets interesseorganisasjoner om forvaltningen av marka. Der hvor skogsdrift berører skiløyper/turløyper kontaktes berørte interesseorganisasjoner, slik som Skiforeningen og Turistforeningen. I noen tilfeller blir vi enige om å iverksette tiltak, eksempelvis å anlegge alternative løypetraseer.

Løvenskiold-Vækerø har vannsikkerhet som høyeste prioritet i marka. Tiltak for å hindre utslipp av oljeprodukter har derfor sterk fokus. Oljelenser og oljeabsorberende middel ligger i beredskap. Varslingsrutiner for utslipp er beskrevet i egne instrukser.