Løvenskiold-Vækerøs prinsipper

Vi ønsker å være forutsigbare og ansvarlig i vår forvaltning. Derfor har vi utviklet et sett med prinsipper for vår forvaltning av marka. De skal tydelig markere retningslinjer i vårt arbeid. De slår fast vårt ansvar og hvilke hensyn vi skal ta. 

Friluftslivets interesser er en viktig premiss for forvaltningen av Nordmarka. Bærekraftig forvaltning og høyt skogfaglig nivå er en forutsetning for skogbruk med en livssyklus på 80 år.

I Løvenskiold-Vækerø legger vi vekt på at fiskevann og viltbestand skal forvaltes aktivt, at markaplassene skal bevares som intakte, opprinnelige og velholdte, og at skogsveiene kun skal være tilgjengelige med bil for skognæringen og bosatte i marka. Vi respekterer og følger gjeldende retningslinjer for bygging i marka.

Løvenskiold-Vækerø forholder seg til en rekke formelle og uformelle rammer for skogbruk i Nordmarka. Skogloven regulerer alt skogbruk i Norge. Dessuten reguleres skogbruket i Nordmarka av den såkalte Markaforskriften, med krav om offentlig godkjenning av hver enkelt skogsdrift. Også Naturvernloven og Plan- og bygningsloven legger føringer for forvaltningen av skogen i Nordmarka. I tillegg til dette inneholder vårt eget miljøsertifiseringssystem (ISO 14001) strenge miljøkrav, blant annet om etterkontroll av alle arbeider og bevaring av biologisk viktige områder.