Kulturlandskap i marka

Skog og kulturlandskapet i Nordmarka er mangfoldig og den enkeltes opplevelse av dette landskapet er forskjellig. Gjennom vår kontakt og tette samarbeid med de forskjellige brukerorganisasjonene har vi fått et klart inntrykk at variasjon er stikkordet.

I Nordmarka finnes flere gamle hus og bygninger. Noen er spesielle rent bygningsteknisk og estetisk.

I Nordmarka finnes flere gamle hus og bygninger. Noen er spesielle rent bygningsteknisk og estetisk.

Kulturlandskapet er i all hovedsak de nærmeste arealene knyttet til de forskjellige plassene i Nordmarka. Det er arealer som på et eller annet tidspunkt har vært fulldyrket eller slått. Vi ønsker å drive en aktiv forvaltning av disse plassene og har utarbeidet en langsiktig plan hvor det tas hensyn til historikk, biologisk mangfold og estetikk.

Bevaring av markaplassene er viktig for Løvenskiold-Vækerø, fordi det bidrar til å ivareta opplevelsesverdiene i marka. Noen er spesielle rent bygningsteknisk og estetisk, andre vil sammen med et stort biologisk mangfold utgjøre en viktig enhet sammen med rester etter menneskelig aktivitet i områdene rundt plassene. Vi legger stor vekt på å opprettholde Nordmarka som et levende bygdemiljø med fast bosetting på mange av plassene. Innsatsen for både å holde bygningene i god stand og å pleie kulturlandskapet rundt disse plassene har vært stor gjennom mange år og har økt vesentlig de siste årene.

Last ned kart over markaplassene (PDF-format)